top of page

Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему тренінгу

 • робочий Excel-файл «Трансформаційна таблиця», призначений для трансформації проведень згідно з П(С)БО в МСФЗ

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Застосування МСФЗ.jpg

Кому:

керівникам і провідним фахівцям фінансово-економічних служб, фінансовим аналітикам і контролерам, бухгалтерам, аудиторам.

Ціль бізнес-тренінгу:

ознайомитись з принципами підготовки фінансової звітності згідно міжнародних стандартів (МСФЗ), отримати навички трансформації звітності з формату П(С)БО в формат МСФЗ.

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти відмінності фінансового, управлінського та податкового обліку

 • орієнтуватись в основних МСФЗ

 • застосовувати принципи та положення Міжнародних стандартів фінансової звітності на вашому підприємстві

 • формувати основні фінансові звіти: Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів

 • складати консолідовану звітність підприємств холдингової групи

 • трансформувати звітність, складену згідно з Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського обліку (національна система звітності), у звітність по МСФЗ

1. Звітність у системі фінансового обліку по МСФЗ. Інформаційне забезпечення фінансового обліку. Види звітності

 • Фінансовий (бухгалтерський), управлінський, податковий види обліку: форми звітності

 • Взаємозв’язок форм звітності та їх користувачів

 • Регулювання обліку та звітності в різних країнах

 • Тенденція поділу фінансової, податкової та управлінської звітності в міжнародному обліку

 

2. Принципи МСФЗ. Порівняння з українськими стандартами бухгалтерського обліку

 • Основні допущення, на базі яких будується фінансова звітність

 • Звітність у форматі IFRS (МСФЗ)

 • Перший стандарт МСФЗ (IAS 1) – «Подання фінансової звітності»: основні положення

 • Складові фінансової звітності: зобов’язання, капітал, доходи та витрати, інші зміни капіталу, грошові потоки

 

3. Облікова політика підприємства: правила та процедури, що застосовуються при складанні фінансової звітності

 • Восьмий стандарт МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни облікових оцінок і помилки»

 • Зміни облікових оцінок, здійснені у зв’язку з отриманням нової інформації або виникненням нових подій

 • Помилки, допущені в попередніх звітних періодах. Пропуск або викривлення фінансової звітності за попередні звітні періоди

 • Види помилок і їх вплив на фінансову звітність

 

4. Трансформація Балансу (BS) відповідно до основних принципів МСФЗ (IFRS). Формат балансу та його статті

 • Приклад формату балансу та відображення додаткової інформації

 • Оціночні та умовні зобов’язання. Події, що відбулися після дати балансу

 • Способи розкриття інформації: приклад пояснювальної записки, допоміжні таблиці

 • Трансформація необоротних активів: нерухомість, будівлі та обладнання (амортизація, знецінення). Нематеріальні активи

 • Придбання нерухомості, будівель і споруд: вартість. Активи, створені на підприємстві

 • Амортизація: фактори, що враховуються в процесі, методи нарахування

 • Інвестиції в боргові та пайові цінні папери

 • Трансформація оцінки оборотних активів: запаси, дебіторська заборгованість і грошові кошти

 • Трансформація оцінки зобов’язань: короткострокові, оціночні й умовні, довгострокові

 • Склад і структура власного капіталу, його оцінка

 • Дивідендна політика: розрахунок прибутку на акцію

 • Формат і зміст звіту про зміни у власному капіталі

 • Практика трансформації

 

5. Трансформація Звіту про прибутки та збитки (P&L) відповідно до основних принципів МСФЗ (IFRS). Формат звіту та його статті

 • Принципи визнання виручки за договорами з покупцями. П'ятикрокова модель визнання виручки

 • Основні підходи до обліку податку на прибуток. Дванадцятий стандарт МСФЗ (IAS 12)

 • Вплив зміни валютних курсів (IAS 21)

 • Облікова політика (IAS 8)

 • Знецінення активів (IAS 36)

 • Два способи складання звіту про фінансові результати. Елементи звіту

 • Практика трансформації

 

6. Методи складання Звіту про рух грошових коштів (SCF) відповідно до основних принципів МСФЗ (IFRS). Формат звіту та його статті

 • Класифікація грошових потоків у розрізі трьох видів діяльності: операційна, інвестиційна, діяльність з фінансування

 • Джерела інформації для звіту про рух грошових коштів. Прямий метод

 • Чотири кроки до складання звіту про рух грошових коштів згідно сьомого стандарту МСФЗ (IAS 7)

 • Практика трансформації

 

7. Методи складання консолідованої звітності підприємств холдингової групи: Баланс (BS), Звіт про прибутки та збитки (P&L), Звіт про рух грошових коштів (SCF). Формат консолідованої звітності та її особливості

 • Практика складання консолідованого звіту про прибутки та збитки

 • Практика складання консолідованого балансу

 • Практика складання консолідованого звіту про рух грошових коштів

 • Додаток до консолідованої звітності, основні примітки. Розкриття МСФЗ 14 (IAS 14)

 • Пов’язані сторони (IAS 24)

 • Облікова політика та її зміни в сфері консолідації

 • Практика трансформації

 

8. Основні підходи й етапи процедури трансформації звітності

 • Етапи трансформації звітності, складеної за українською системою бухгалтерського обліку, в звітність згідно з МСФЗ

 • Перерахунок звітності з функціональної валюти у валюту подання, МСФЗ 21

 • Перше застосування МСФЗ (IAS 1)

 • Практика трансформації

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page